Reykjavík
4°C
NE

Snapshot 959

Snapshot

Photo by Geir Ólafsson
Reykjavík Pond.

The pond in Reykjavík.