Reykjavík
10°C
NW

Snapshot 959

Snapshot

Photo by Geir Ólafsson
Reykjavík Pond.

The pond in Reykjavík.