Reykjavík
6°C
NNE

Snapshot 692

Snapshot

Photo by Geir Ólafsson
Reykjavík harbor.

Reykjavík harbor.