Reykjavík
3°C
NE

Snapshot 693

Snapshot

Photo by Geir Ólafsson
Reykjavík Pond.

From the Reykjavík Pond.