Reykjavík
5°C
ESE

Snapshot 1022

Snapshot

Photo by Páll Stefánsson
Reykjavík City Hall.

Reykjavík City Hall.